zondag 31 oktober 2010

Een mooie gebedsviering of toch een Eucharistie?

Deze zondag dacht ik maar eens in mijn woonplaats de eucharistie te vieren en mij een rit van 23 km te besparen, vooral omdat ik die rit de komende week al drie keer ga maken. Bovendien is er op de laatste zondag van de maand toch gezinsviering, en die verschilt niet zo van de viering hier in de Antoniuskerk, dacht ik.
Helaas had men een een liturgiewisseling gepland tussen de beide plaatselijke parochies, zodat er voor vanmorgen een eigen liturgie was ingebracht. Gaande weg kreeg is steeds meer spijt niet toch die autotocht te hebben gemaakt, welliswaar voor een gezinsviering, maar dan toch in ieder geval een goede liturgie.
Hieronder heb ik de tekst van de viering geplaatst.
Vraag: kan men hier nog spreken van een viering van de Eucharistie, kantje boord of echt niet? Wat zou de bisschop er van vinden of de Paus?

Let vooral op de schuldbelijdenis, eerste lezing, geloofsbelijdenis en tafelgebed.

Openingslied: Spirit of God, o set us free

Welkomstwoord

Een nieuwe plaats voor het kruis

Gebed om vergeving:
voor de keren dat wij de kracht in onszelf niet herkenden:
vergeef ons.
voor de keren dat wij de kracht in onszelf niet ontkenden:

vergeef ons.
voor de keren dat wij de kracht in onszelf niet gebruikten:

vergeef ons.
voor de keren dat wij de kracht in onszelf misbruikten:
vergeef ons.
voor de keren dat wij de kracht in onszelf onderschatten:

vergeef ons.
voor de keren dat wij de kracht in onszelf overschatten:
vergeef ons.

Vergeef ons, voor al die keren dat wij de kracht in onszelf niet herkenden als komende van U. Laat die kracht in ons werkzaam blijven tot geluk van Uw mensen, hier, nu overal en altijd.
Amen

Eerste lezing:
Het is morgen Allerheidligen en dat is een van de redenen dat wij stil staan bij de eigen route van je leven. Je roeping volgen, een route nemen om uit te komen waar je wilt.
Alle Heiligen zijn lang na hun dood, zalig verklaard doordat ze hun eigen weg zijn gegaan.
Om staande te blijven in deze wereld met alle prikkels die je op je pad tegenkomt, is het niet altijd een gemakkelijke weg om jezelf trouw te blijven zonder je wat van anderen aan te trekken, innerlijk verbonden, je eigen levensroute te volgen en stil te staan bij een andere boom net zoals Jezus dit deed bij Zacheus.
In de zorg waarin ik werk, probeer ik mijn eigen route te volgen. Aandacht en rust vind ik belangrijk, ook al vind dit plaats in mijn tien minutenpauze, die ik dan voorbij laat gaan.

Lied: Power: songtekst

Tweede lezing: 2 Tess. 1, 11-2, 2

Lied: Hij is het licht dat straalt van den beginne...

Evangelie Luk. 19, 1-10

Lied: Awesome God songtekst
Overweging

Geloofsbelijdenis:
V:
Wij geloven in God, die wij Vader mogen noemen, die de aarde met de sterren, de zon en de maan heeft omgeven.
Wij geloven dat Hij ieder van ons roept om in ons leven onze eigen weg te gaan, een weg die onszelf én anderen gelukkig maakt.
A:
Wij geloven in Jezus Christus, Zijn Zoon, Hij toonde ons de route die wij moeten gaan. Hij overwon de struikelstenen en de valkuilen in zijn leven en werd door zijn streven naar waarheid en gerechtigheid een struikelblok, een doorn in het oog van kortzichtigen en fundamentalisten. Wij geloven dat Hij zijn leven gegeven heeft om onze fouten voor altijd uit de wereld te helpen.
V:
Wij geloven in de heilige Geest, die op aarde alle licht is komen geven, opdat mensen steeds met elkaar in vrede zouden leven.
A:
Wij geloven dat die Geest mensen samenbrengt en enthousiast maakt om samen te dromen, om samen te bidden en te zingen, om samen verder te zien dan de duisternis van elke dag.
Amen

Collecte & Voorbereiding voor de tafel

Collectelied: God bless you songtekst
Voorbeden
 Bidden wij om vuur van vrouwen en mannen die in alle eenvoud leven naar het voorbeeld van Jezus; die mild zijn in hun oordeel en groot in het vergeven. Dat zij voor velen een voorbeeld en motivatie mogen zijn.
   Laat ons zingen bidden:
Heel het duister is vol van luister door Uw licht, de nacht is als de dag net zo helder
Bidden wij om vuur van vrouwen en mannen die in woord en daad de vrede dienen; voor zachtmoeidigen die kwaad met goed bestrijden. Dat velen hunn mildheid mogen ervaren.
    Laat ons zingen bidden:

Heel het duister is vol van luister door Uw licht, de nacht is als de dag net zo helder
Bidden wij om vuur van vrouwen en mannen die hun stem verheffen tegen delk onrecht anderen aangedaan; En dat wij allen hun voorbeeld mogen volgen en actief meewerken aan een wereld waar onrecht verbannen wordt.
     Laat ons zingen bidden:

Heel het duister is vol van luister door Uw licht, de nacht is als de dag net zo helder
Bidden wij om vuur van zovele vrouwen en mannen die ons in leven en liefde zijn voorgegaan, intenties van deze mis.
      Laat ons zingen bidden:

Heel het duister is vol van luister door Uw licht, de nacht is als de dag net zo helder
V: Omwille van al uw uitverkorenen, zegen ook ons, God, heilig ons, en maak ons tot mensen naar uw hart.
Amen

Bidt broeders en zusters dat mijn en Uw offer....

Tafelgebed:
Enige en barmhartige God, in het aanbieden van brood en wijn willen wij verkondigen, dat U onze God bent, dat U een God van liefde bent, die de weg wijst in ons leven. Breng ons in liefde bij elkaar, en wijs ons wegen die leiden naar gerechtigheid en vrede.

Gezegend zijt Gij, God, om Jezus uw zoon, die eeuwig is en onsterfelijk, de zoon van uw genade. Hij is de nieuwe schepping, Uw belofte aan deze wereld. Hij heeft blinden doen zien, lammen doen lopen, melaatsen genezen, doven doen horen, het Evangelie gepredikt aan de eenvoudigen.
Op de avond voor zijn lijden nam Hij het brood, zegende U, brak het, en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
neemt en eet hiervan, dit is mijn lichaam, gebroken voor u doet dit tot mijn gedachtenis.

Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, zegende U weer, en gaf hem met de woorden:
neemt deze beker en drinkt hieruit, want dit is de beker van het nieuw en eeuwig verbond, dit is mijn bloed voor u en voor allen vergoten tot vergeving van de zonden. Doet dit tot mijn gedachtenis.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof:

Als wij dan eten ....

Heer onze God, gezegend zijt Gij om Hem die U hebt opgewekt als eerste van ons allen, opdat wij zullen zijn waar Hij is, het land van Uw vrede. Wij bidden U: zend dan Uw Geest, die leven is en gerechtigheid voor deze wereld. Dat ook wij aan blinden het lciht doen zien, dat wij lammen doen lopen, doven doen horen, aan eenvoudigen het Evangelie durven mee te geven. Dan zal onze oude wereld een nieuwe aarde worden, door Jezus Chrisus, die onze Heer is, in tijd en eeuwigheid,
Amen

Onze Vader...
Vredesgebed en vredeswens
Lam Gods...
Zie het Lam Gods...

Communie
Communielied: Say once more: songtekst

Slotgebed:
God, wij danken u, dat de mens zo in elkaar zit dat hij of zij op eigen benen door het leven kan en mag gaan.
Wij bidden u voor mensen die moeite hebben hun eigen weg te vinden, die steeds onderuit gaan.
Wij vragen u, om sterke benen, niet alleen voor onszelf, maar ook om anderen weer op de been te helpen.

Mededelingen

Zegen en wegzending:
V:
De levende zegene en behoede u.

De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig.
De levende verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede.
A:
De levende zegene en behoede u.

De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig.
De levende verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede.
V: Zegene u de levende....
Amen

Slotlied: Friends: songtekst

1 opmerking:

  1. Dit is een schoolvoorbeeld van een horizontale doe-het-zelfliturgie. Wat dat betreft wonderlijk dat er na de eerste, niet-bijbelse lezing alsnog een tweede lezing uit een NT-brief volgt (op heel veel plaatsen in Nederland wordt die weggelaten, ook in orthodoxere vieringen), en dat de alternatieve geloofsbelijdenis zowaar nog wat inhoud heeft.

    Het Eucharistisch gebed is ingekort, maar de Consecratie-woorden zijn i.i.g. OK. Ik (leek!) zou zeggen, dat het wel geldig is, maar hoe dan ook: het is vreselijk gekortwiekt en verminkt. Officieel draagt deze viering niet de goedkeuring van de bisschop weg, maar officieus is er veel meer toegestaan. Dit is - helaas - bij lange na niet de enige parochie in Nederland waar dit soort doe-het-zelf-liturgieën gebruikt worden.

    BeantwoordenVerwijderen